Inżynier jakości

Zakres obowiązków:

 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • nadzorowanie i analiza uzyskiwanych wyników,
 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej, specyfikacji materiałowych i dokumentacji procesu wytwarzania pod kątem wymagań jakościowych,
 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji jakościowej materiałów, części, wyrobów i procesów produkcyjnych, w tym identyfikacja kluczowych charakterystyk procesu, przeprowadzanie analiz FMEA, tworzenie planów i instrukcji kontroli,
 • nadzorowanie działań w zakresie kontroli jakości, ich rezultatów oraz związanych z nimi zapisów,
 • nadzorowanie materiałów, części, wyrobów i procesów niezgodnych z wymaganiami oraz związanych z tym działań naprawczych,
 • monitorowanie i raportowanie skuteczności procesów kontroli jakości oraz działań naprawczych i korygujących,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia procesów wytwarzania i ich wyników.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym w obszarach mechaniki, mechatroniki lub elektroniki,
 • znajomość języka angielskiego (poziom B1/B2) – warunek konieczny,
 • znajomość podstawowych wymagań normy ISO 9001,
 • znajomość zagadnień z zakresu metod i narzędzi analizy u poprawy jakości (Flow Chart, FMEA, 8D, 5Why, Pareto, Ishikawa),
 • posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie umiejętność obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office),

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
 • możliwość ubezpieczenia grupowego
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
 • przyjazną atmosferę pracy

 

Opis pracodawcy:
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

– rozpoznania i walki radioelektronicznej,
– dowodzenia i łączności,
– obrony powietrznej,
– elektroniki specjalnej.

Ważne informacje:

 • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Data urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
 • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
  Link do zgody 2
 • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.12.2019 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
 • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.