Inżynier Projektu

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach zespołu projektowego,
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami technologicznymi,
 • Nadzór technologiczny nad realizowanymi projektami,
 • Nadzór nad budżetem, harmonogramem, terminowością i jakością,
 • Koordynowanie działań i komunikacji między biurem technologicznym a biurem produkcji,
 • Współpraca pomiędzy różnymi działami w firmie,
 • Stała współpraca z zespołem: elektroników, mechaników, informatyków i technologów,
 • Współpraca z kierownikiem projektu przy wdrażaniu nowoczesnych metodyk i narzędzi zarządzania projektem i dokumentacją projektową.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek: elektronika, mechatronika, mechanikalub pokrewny,
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów krajowych i międzynarodowych,
 • Znajomość pakietów MS Office oraz MS Project,
 • Znajomośćjęzykaangielskiegonapoziomie B2,
 • Bardzo dobra znajomości rysunku technicznego,
 • Praktyczna wiedzy z obszaru procesów produkcyjnych oraz zarządzania projektami,
 • Umiejętności identyfikowania kluczowych problemów i ich rozwiązywania,
 • Dobra organizacja pracy, odporność na stres i umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • Zdolność szybkiego uczenia się, umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność,
 • Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych,
 • Znajomości systemów jakościowych ISO9001 i AS9100,
 • Znajomość metod szacowania ryzyka, zarządzania konfiguracją,
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • Podstawowa znajomość pakietów: MATLAB/SIMULINK, Altium Designer, Inventor.
 • Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Opis pracodawcy:

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

 • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • dowodzenia i łączności,
 • obrony powietrznej,
 • elektroniki specjalnej.

 

Ważne informacje:

 • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Data urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
 • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
  Link do zgody 2
 • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.12.2019 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
 • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.