Ogłoszenie o skupie akcji pracowniczych Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000296158 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje o przystąpieniu do realizacji programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Zarządowi WZE S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych WZE S.A. za wynagrodzeniem, celem ich dobrowolnego umorzenia oraz zgodnie z przyjętym Regulaminem.

1. Oznaczenie akcji objętych Programem nabywania akcji

■ Przedmiotem nabycia przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (Spółka) są akcje własne
w kapitale zakładowym Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. (Akcje pracownicze), przysługujące wpisanym do księgi akcyjnej:

1) osobom fizycznym, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników;
2) spadkobiercom osób wymienionych w pkt. 1.

■ Przedmiotem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych są wyłącznie wszystkie akcje
posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część.
■ W sytuacji, gdy Akcje pracownicze stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia
nie może być udział we współwłasności akcji.
■ Akcje pracownicze oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży winny być wolne od wszelkich
obciążeń, tj. nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób
trzecich, jak też nie mogą być objęte toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym,
zabezpieczającym lub egzekucyjnym.
■ Celem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych za wynagrodzeniem jest ich dobrowolne umorzenie.
■ Przedmiotem wykupu akcji Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. nie będą pozostałe akcje
własne Spółki, poza Akcjami pracowniczymi.

2. Termin przeprowadzenia skupu akcji w ramach Programu nabywania akcji

Program nabycia Akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 1 października 2019 roku do
wyczerpania się środków przeznaczonych na ich nabycie, nie dłużej jednak niż do dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. przez Walne Zgromadzenie, co powinno
nastąpić do dnia 30 czerwca 2020 roku.

3. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Programem nabywania akcji

Nabycie Akcji pracowniczych nastąpi za cenę 97,73 zł (słownie: sto trzy złote sześćdziesiąt
osiem groszy) za jedną akcję, przy czym cena ta jest jednakowa dla wszystkich
Akcjonariuszy zbywających Akcje pracownicze.

4. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje

■ Przeniesienie własności Akcji pracowniczych na rzecz Spółki zostanie dokonane poprzez
zawarcie Umowy zbycia akcji przez uprawnionego Akcjonariusza i
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
■ Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje pracownicze będzie wypłacane
przelewem na konto bankowe wskazane przez Akcjonariusza w umowie zbycia akcji lub
przekazem pocztowym. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy zbycia akcji.

5. Procedura składania przez Akcjonariusza oferty zbycia Akcji

■ Proces skupu akcji Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. będzie prowadzony w siedzibie
Spółki mieszczącej się w Zielonce, ul. 1 Maja 1 (biurowiec), w godzinach od 8:00 do 14:00,
pokój nr 2 usytuowany na parterze, w środy i czwartki.
■ Akcjonariusze indywidualni (posiadacze Akcji pracowniczych) zainteresowani zbyciem Akcji
pracowniczych proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub przez należycie umocowanego
pełnomocnika do siedziby Spółki, w celu złożenia Oferty zbycia Akcji.
■ Oferta zbycia Akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w okresie trwania
Programu nabywania akcji, określonym w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu Oferty zbycia akcji, dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki: wze.com.pl/akcje
Wraz z formularzem Oferty zbycia akcji należy złożyć, za pokwitowaniem
odbioru, oryginalny dokument Akcji (odcinka zbiorowego akcji), co jest niezbędnym warunkiem
uczestnictwa w wykupie Akcji pracowniczych.
■ Akcjonariusze zgłaszając się do Spółki winni posiadać przy sobie:

1) ważny dowód osobisty,
2) oryginalny dokument akcji (odcinek zbiorowy),
3) numer konta bankowego, na który mają być przekazane pieniądze z tytułu zbycia akcji.

■ Osoby, które nabyły Akcje pracownicze w drodze spadku, winny w pierwszej kolejności złożyć
do Spółki wniosek o dokonanie w księdze akcyjnej Spółki wpisu przeniesienia własności akcji.
Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku spadku – oryginał prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia
nabycia praw do spadku (zaopatrzonego w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia),
lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
2) w przypadku dokonania działu spadku – oryginał umowy o dział spadku, lub kopię umowy
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub prawomocne orzeczenie sądu
w przedmiocie działu spadku (zaopatrzone w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia).

6. Inne informacje

■ Pozostałe kwestie związane z procedurą skupu akcji reguluje Regulamin Programu nabywania
przez Spółkę akcji własnych Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w celu ich umorzenia.
■ Pracownicy Spółki będą udzielać wszystkim zainteresowanym Akcjonariuszom niezbędnej pomocy
celem prawidłowego wypełnienia i złożenia Oferty zbycia Akcji. Szczegółowe informacje dotyczące
wykupu Akcji pracowniczych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. można uzyskać telefonicznie
pod numerem: 22 781 99 71 wew. 610, w godzinach od 8:00 do 14:00.
■ Na stronie internetowej Spółki:www.wze.com.pl/akcje zamieszczono:
1) Regulamin Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych Wojskowych Zakładów
Elektronicznych S.A. w celu umorzenia.
2) Formularz Oferty zbycia Akcji.
3) Wzór pokwitowania wydania dokumentu akcji/odcinka zbiorowego akcji.
4) Wzór Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu Akcjonariusza będzie działał
pełnomocnik.
5) Wzór oświadczenia zbywcy o zgodzie na wykreślenie z Księgi Akcyjnej.

Bitnami